GDPR

Dana 27.04.2016. godine Europski parlament i Vijeće Europske unije donijeli su Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka koja je stupila na snagu danom donošenja te određuje da Republika Hrvatska mora provesti postupak usklađivanja već postojećih akata, donošenja novih pravnih akata i popratnih odluka, izjava i ostalog, kao i odrediti i educirati osobe u uređenom postupanju prikupljanja, obrade, korištenja i zaštiti osobnih podataka, kao i potrebnih drugih radnji u svezi sa zaštitom osobnih podataka, sa krajnjim rokom 25.05.2018. godine, a koja Uredba je izravno primjenjiva.

 

Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)

Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

 

Skip to content