Prehrana i dostava toplog obroka

Domska kuhinja s postojećim kapacitetom podmiruje potrebe korisnika Doma, Dnevnog centra i vanjskih korisnika prehrane.

U kuhinji su zaposlena tri kuhara, te dva pomoćna radnika. Korisnicima se serviraju tri obroka dnevno i dva međuobroka. Od početka djelovanja Dnevnog centra u Labinu hrana se svakodnevno odvozi u namjenskim termo posudama. Hrana se priprema sukladno potrebama korisnika i prilagođena je dobi i zdravstvenim potrebama, tako da postoji dijetalna prehrana za one korisnike kojima liječnik utvrdi postojanje neke od bolesti za koju je potrebno uvesti posebnu prehranu.

Po potrebi priprema se hrana koja se pasira i miksa za korisnike s problemom žvakanja i gutanja.

Mikrobiološku kontrolu hrane obavljaju ovlašteni djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo manifestira se i kroz redovito uzimanje uzoraka vode za ljudsku potrošnju, kao i redovito uzimanje uzoraka hrane i briseva kuhinjskih površina.

Kapacitet kuhinje dostatan je za potrebe ustanove, oko 150 kuhanih obroka dnevno (ručak i večera). HACCP – sustav u potpunosti se primjenjuje. Za provođenje i praćenje provođenja HACCAP pravila odgovorni su kuhari.

Organizacija rada u kuhinji određena je Pravilnikom o radu kuhinje Doma za starije osobe Raša.

Hrana se u domskoj kuhinji priprema temeljem jelovnika koji se izrađuje za razdoblje od najmanje tjedan dana.

 

Jelovnici:

Jelovnik za siječanj 2021.

Jelovnik za prosinac 2020.

 

Usluga pomoći u kući – organiziranje prehrane

Usluga pomoći u kući može se ostvariti na dva načina, odnosno za dvije kategorije korisnika.

Prvu skupinu korisnika usluge čine korisnici iz sustava socijalne skrbi odnosno oni koji pravo na pomoć u kući ostvaruju zadovoljavajući određene uvjete i kriterije temeljem Zakona o socijalnoj skrbi. Za takve korisnike nadležni Centar za socijalnu skrb izdaje rješenje o ostvarivanju prava na uslugu organizirane prehrane, te im troškove u potpunosti ili djelomično plaća nadležno ministarstvo. Dom usko surađuje sa nadležnim Centrom i lokalnom samoupravom kako bi su umrežavanjem postigli bolji učinci navedene skrbi odnosno pomoći. Osim navedenih, pomoć u kući može se omogućiti i korisniku koji sam plaća uslugu, temeljem Ugovora o pružanju usluge pomoći u kući.

Topli obrok dostavlja se od ponedjeljka do petka na adresu korisnika, a ukoliko želite osobno preuzeti obrok u Domu potrebno se najaviti na broj telefona 052/874 243 (nakon zvučnog signala tipka 4) te se obrok može preuzeti i u dane blagdana i vikenda.

 

Od dokumentacije potrebno je predati:

Zahtjev za dostavu toplog obroka
Liječnička potvrda