Smještaj

U Domu za starije osobe Raša pruža se smještaj za 61 korisnika. Korisnici Doma jesu starije osobe (osobe starije od 65. godina) kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju i socijalnim uvjetima prijeko potrebna stalna pomoć i/ili njega druge osobe, a takvu pomoć i/ili njegu ne mogu pružiti članovi obitelji ili se pomoć i njega ne mogu osigurati na drugi način.

U sklopu usluge smještaja ovisno o potrebama, funkcionalnoj sposobnosti i zdravstvenom stanju korisnika, pružaju sljedeći stupnjevi usluga:

I. Stupanj usluge usluge pruža se funkcionalno neovisnom korisniku koji samostalno zadovoljava svoje potrebe, te mu pomoć druge osobe nije potrebna

II. Stupanj usluge pruža se djelomično ovisnom korisniku kojemu je potrebna pripomoć pri zadovoljenju osnovnih potreba

III. Stupanj usluge pruža se funkcionalno ovisnom korisniku kojem je potrebna pomoć druge osobe u zadovoljenju svih potreba u punom opsegu

IV. Stupanj usluge pruža se funkcionalno ovisnom korisniku kojem je zbog Alzheimerove demencije ili drugih demencija (srednji/srednje teški stadij bolesti) potrebna pomoć i nadzor druge osobe u zadovoljenju svih potreba u punom opsegu

 

Smještaj u Dom ostvaruje se na temelju:

  1. Rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi
  2. Ugovora o smještaju sklopljenog između Doma i korisnika na temelju podnijetog zahtjeva korisnika za smještaj

Sve pristigle zahtjeve za smještaj razmatra Komisija za prijam i otpust koja se sastoji od 5 članova: socijalni radnik Doma, glavna medicinska sestra Doma, fizioterapeutski tehničar, liječnik primarne zdravstvene zaštite i socijalni radnik područnog Centra za socijalnu skrb. Radu komisije u pravilu nazoči i ravnatelj Doma ali bez prava  glasa. Prije donošenja  odluke o svakom podnijetom zahtjevu, Komisija utvrđuje sve okolnosti vezane za zdravstveno stanje i socijalne prilike podnositelja zahtjeva, na temelju raspoložive dokumentacije, te može zatražiti i dodatnu medicinsku dokumentaciju ili mišljenje drugih stručnjaka (liječnika specijalista). Komisija odlukom prihvaća zahtjev ili ga odbija. Prihvaćanjem zahtjeva podnositelj se upisuje na listu čekanja. Uslugu smještaja Komisija može uskratiti ukoliko starija osoba boluje od bolesti zbog kojih može ugroziti zdravstveno stanje i sigurnost drugih korisnika i radnika jer ustanova nema odgovarajuće uvjete za pružanje usluga smještaja ili usluga boravka.

 

Dokumentacija za smještaj:

Da bi zahtjev za smještaj bio potpun potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Zahtjev za smještaj

2. Obrazac osobni podaci

3. Domovnica

4. Rodni list

5. Potvrda o prebivalištu

6. Preslika iskaznice osnovnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja

7. Preslika potvrde o visini mirovine isplaćene u mjesecu prije podnošenja zahtjeva, ako osoba prima mirovinu (odrezak mirovine)

8. Rješenje o skrbništvu za osobe pod skrbništvom

9. Liječnička potvrda na propisanom obrascu

10. Zdravstvena dokumentacija (nalazi liječnika) kao dokazi zdravstvenog stanja

11. Izjava obveznika uzdržavanja ili plaćanja o prihvaćanju obveze plaćanja ili nadoplaćivanja troškova (cijene) smještaja umjesto Korisnika ovjerena kod javnog bilježnika, Obrazac Izjave.

12. Preslika OIB-a

13. Informacija privatnost

14. Privola za obradu osobnih podataka 

 

Preuzimanja:

Skip to content